Procene uticaja na životnu sredinu

Postupak procene uticaja sprovodi se u skladu sa  Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. gl. RS" br.135/04 i 36/09) i pratećim podzakonskim aktima. Predstavlja faznu proceduru pred nadležnim organom i sastoji se od sledećih faza:

  • Odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - izrađuje se i nadležnom organu podnosi Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja;
  • Određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu - izrađuje se i nadležnom organu podnosi Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja;
  • Odlučivanje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu – izrađuje se Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i podnosi zahtev za saglasnost;

Cilj postupka procene uticaja na životnu sredinu je da se na osnovu karakteristika projekta (objekta, delatnosti, tehnologije) i stanja na lokaciji, izvrši procena mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu, da se planiraju, projektuju i realizuju mere zaštite kako bi projekat bio ekološki održiv a uticaji sveli u granice prihvatljivosti.

.

 

Zivotna sredina